Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vinkt.eu, zoals deze beschikbaar is gesteld door Vinkt webdesign. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

  1. Vinkt Webdesign behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, ongeacht of voor het uitvoeren van de werkzaamheden of het tot stand brengen van het werk een vergoeding werd betaald door de opdrachtgever.
  2. Alle door Vinkt Webdesign verstrekte stukken, zoals afbeeldingen, digitale bestanden en adviezen, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Vinkt Webdesign worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
  3. Vinkt Webdesign behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  4. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vinkt Webdesign is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vinkt Webdesign.

  1. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vinkt Webdesign te mogen claimen of te veronderstellen.
  2. Vinkt Webdesign streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
  3. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vinkt Webdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

  1. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.vinktwebdesign.nl op deze pagina. 

Scroll naar top

Afspraak maken bij jou thuis of op kantoor? Maak vandaag nog een gratis afspraak!