Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod / Aanbieding: voorstel door Vinkt Webdesign aan opdrachtgever tot het sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte;
 2. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 12. Opdrachtgever: de wederpartij bij de overeenkomst met Vinkt Webdesign in de zin van artikel 6:231 sub c BW;
 13. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Vinkt Webdesign;
 14. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 15. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat;
 16. Partijen: Vinkt Webdesign en opdrachtgever gezamenlijk;
 17. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 18. Vinkt Webdesign: Vinkt, tevens handelend onder de naam Vinkt Webdesign. Wederpartij bij de overeenkomst met opdrachtgever en de gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

Vinkt Webdesign
Juliana van Stolberglaan 92b 3051CK Rotterdam;
Telefoonnummer: 010-8441787 Op werkdagen tussen 09.00-17.00. Indien niet wordt opgenomen wordt zo snel mogelijk terug gebeld.
E-mailadres: info@vinktwebdesign.nl of rami@vinktwebdesign.nl
KvK-nummer: 66324734
Btw-identificatienummer: NL856495037B01

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Vinkt Webdesign gesloten overeenkomsten en geleverde producten en diensten en alle overige door Vinkt Webdesign verrichtte werkzaamheden, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Vinkt Webdesign uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Wanneer door Vinkt Webdesign gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Vinkt Webdesign de onderhavige voorwaarden toepast.
 6. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Vinkt Webdesign, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele uitsluitingen van aansprakelijkheid.
 7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Vinkt Webdesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 8. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de opdrachtgever en Vinkt Webdesign gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
 9. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Vinkt Webdesign zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webdesign Rotterdam zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn overeengekomen tussen beide partijen.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 6. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Vinkt Webdesign binden Vinkt Webdesign niet.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vinkt Webdesign niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 8. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Vinkt Webdesign zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Vinkt Webdesign zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken uit te voeren.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Vinkt Webdesign het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Vinkt Webdesign zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. Vinkt Webdesign verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, gegevens, teksten, documenten, afbeeldingen, video’s, etc., waarvan Vinkt Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vinkt Webdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, gegevens, teksten, documenten, afbeeldingen, video’s, etc. niet tijdig aan Vinkt Webdesign zijn verstrekt, heeft Vinkt Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Vinkt Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie of gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vinkt Webdesign kenbaar behoorde te zijn.
 5. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Vinkt Webdesign het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Vinkt Webdesign hier opdracht voor heeft gekregen, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 6. Indien door Vinkt Webdesign of door Vinkt ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Vinkt Webdesign mag (een gedeelte van) de website, een afbeelding van de website, het logo en de (merk)naam van de opdrachtgever alsmede alle door Vinkt Webdesign in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken gebruiken in zijn (online) portfolio alsmede ten behoeve van promotie en publiciteit ter aanprijzing van de diensten en producten van Vinkt Webdesign, tenzij anders afgesproken.
 8. Vinkt Webdesign zal onderaan de gerealiseerde website een tekst of afbeelding plaatsen die het volgende vermeldt: “Een ontwerp door Vinkt Webdesign“. Tegen eenmalige betaling van een bedrag ad € 99,- ex btw zal Vinkt Webdesign deze tekst of afbeelding weglaten dan wel weghalen.
 9. Vinkt Webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Vinkt Webdesign niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Vinkt Webdesign zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Vinkt Webdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 1. Indien Vinkt Webdesign op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Vinkt Webdesign worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Vinkt Webdesign. Vinkt Webdesign is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Vinkt Webdesign opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

 1. Uitsluitend indien de overeenkomst met Vinkt Webdesign is aangegaan ter uitvoering van een nader omschreven project, eindigt zij van rechtswege met de voltooiing van dat project, zonder dat daarvoor enige opzegging noodzakelijk is. In alle overige gevallen dient de overeenkomst met Vinkt Webdesign schriftelijk door de opdrachtgever te worden opgezegd. Mocht de opdrachtgever een project vroegtijdig willen beëindigen, dan zal Vinkt Webdesign de kosten naar ratio van voltooiing van het project factureren.
 2. Vinkt Webdesign is te allen tijde gerechtigd om een overeenkomst, óók wanneer deze voor een bepaalde tijd of een nader omschreven project is aangegaan, door opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, te rekenen vanaf de datum waarop de opdrachtgever de opzeggingsverklaring van Vinkt Webdesign heeft ontvangen, indien de opzegging door Vinkt Webdesign voortvloeit uit een tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van diens verplichtingen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden aan Vinkt Webdesign te voldoen hetgeen de opdrachtgever anders, indien de overeenkomst niet door Vinkt Webdesignzou zijn opgezegd of beëindigd, aan Vinkt Webdesign had moeten voldoen.
 3. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden.
 4. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden maand.
 5. De opdrachtver kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  a: te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  b: tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  c: altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de opdrachtgever te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

De bepalingen van dit artikel zijn in afwijking van artikel 7. van toepassing op overeenkomsten waarin en slechts voor zover domeinnaamregistratie of hosting is overeengekomen.

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting worden aangegaan voor de duur van 1 jaar. Deze contracten kunnen worden opgezegd tegen het einde van de overeengekomen contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien het contract niet tijdig met inachtneming van de geldende opzegtermijn wordt opgezegd, wordt het contract stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. Het contract kan vanaf dat moment telkens tegen het einde van de maand met inachtneming van 1 maand opzegtermijn worden opgezegd.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Vinkt Webdesign vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Domeinnamen worden uitsluitend alleen geregistreerd bij mijndomein of Strato, tenzij opdrachtgever aangeeft om domeinregistratie bij een andere partij te registeren.
 4. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Vinkt Webdesign, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 5. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Vinkt Webdesign schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever.
 6. Vinkt Webdesign is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Vinkt Webdesign zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
 8. De regels als bedoeld in het vorige lid zullen door Vinkt Webdesign tijdig en voorafgaand aan de registratie ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
 9. In het geval dat Vinkt Webdesign een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van opdrachtgever, zal Vinkt Webdesign medewerking verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 10. Vinkt Webdesign heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 11. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is Vinkt Webdesign gerechtigd een domeinnaam van opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

De bepalingen van dit artikel zijn in afwijking van artikel 7. van toepassing op overeenkomsten waarin en slechts voor zover een onderhoudscontract voor een bepaalde website is overeengekomen.

 1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk. Ook worden er technische werkzaamheden verricht.
 2. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande webpagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 2 werkdagen aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten tegen uurtarief aan de klant doorberekend, tenzij de opdrachtgever gebruikt maakt van het onderhoudspakket.
 3. Indien het aantal overeengekomen uren binnen een onderhoudscontract in enige maand niet volledig wordt benut, dan worden deze uren overgeheveld naar de volgende maand. Voor overgehevelde uren geldt dat deze pas worden benut op het moment dat de reguliere overeengekomen uren van het onderhoudscontract voor die maand zijn ingezet. Indien de overgehevelde uren niet worden benut in de maand nadat zij werden overgeheveld, komen deze uren te vervallen.
 4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten in een keer vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het onderhoudscontract worden voldaan.
 5. Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract bedraagt 3 maanden. Opzegging geschiedt uitsluitend tegen het einde van de contractdatum. Indien de overeenkomst niet tijdig met inachtneming van de opzegtermijn wordt opgezegd, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar.

 1. Indien binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal door Vinkt Webdesign en Opdrachtgever overleg worden gepleegd met betrekking tot een eventuele herziening van de raming of van de werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever verplicht zich zijn volledige medewerking te verlenen aan redelijke verzoeken van Vinkt Webdesign opdat de beoogde oplevertermijn kan worden gehaald. Indien opdrachtgever nalaat zijn volledige medewerking te verlenen, zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

 1. Vinkt Webdesign zal de te ontwikkelen of aan te passen website of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Oplevering geschiedt middels beschikbaarstelling in een testomgeving.
 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Van acceptatie van de opgeleverde website is sprake indien:
  1. opdrachtgever de oplevering heeft geaccepteerd middels ondertekening en retournering van het acceptatieformulier;
  2. opdrachtgever het opgeleverde in gebruik neemt;
  3. opdrachtgever het opgeleverde niet binnen een periode van 10 werkdagen afkeurt, niet een revisieronde heeft aangevraagd of geen bezwaar heeft gemaakt tegen oplevering.
 3. Indien een website in fasen wordt opgeleverd, dient de opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van de website van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 4. Indien opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Vinkt Webdesign zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Vinkt Webdesign doen door het resultaat te reviseren of de reden gemotiveerd te verwerpen. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 10 werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 5. Indien opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Vinkt Webdesign een redelijk aantal revisierondes volgen.
 6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal opdrachtgever de daadwerkelijk door Vinkt Webdesign gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Vinkt Webdesign kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
 7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Vinkt Webdesign het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken aan een website na verloop van 1 jaar na acceptatie van de opgeleverde website. 
 8. Gewenste wijzigingen aan de website dienen door opdrachtgever puntsgewijs, schriftelijk aan te worden geleverd. Vinkt Webdesign beoordeelt vervolgens of deze werkzaamheden binnen de overeenkomst vallen, of apart worden geoffreerd als zijnde meerwerk.

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Prijswijzigingen

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 2. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  2a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is Vinkt Webdesign gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Vinkt Webdesign is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee Vinkt Webdesign redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan Vinkt Webdesign kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
 4. Voorts worden aan de opdrachtgever onverkort doorberekend, voor zover deze wijzigingen na datum offerte plaatsvinden:
  1. door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen of andere lasten;
  2. door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao’s, BTW of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de prijzen van toeleveranciers;
 5. Indien Vinkt Webdesign van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de opdrachtgever hiervan onmiddellijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.
 6. Indien Vinkt Webdesign de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst met meer dan 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag verhoogt, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met Vinkt Webdesign op te zeggen tegen de datum waarop de prijswijziging in werking treedt, tenzij Vinkt Webdesign aangeeft de overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren.
 7. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Vinkt Webdesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste 3 maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Tenzij anders overeen gekomen, geldt voor de opdracht tot webdesign een aanbetaling van 40% van het geoffreerde bedrag. De website komt op een testlocatie op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken live gevolgd kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie (domein) op het internet geplaatst.
 3. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering of zoals overeengekomen.
 5. Een maand na facturatie wordt de website en dus de overeenkomst als goed en volledig uitgevoerd beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 6. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Vinkt Webdesign aan te geven bank- of girorekening in de valuta waarin is gefactureerd en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
 7. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 8. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Vinkt Webdesign maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Webdesign Rotterdam gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 9. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.4. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen- termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 10. Het niet (tijdig) voldoen aan enige (betalings)verplichting door een Klant jegens de opdrachtgever, geeft de opdrachtgever niet het recht zijn (betalings)verplichting jegens Vinkt Webdesign niet na te komen dan wel deze op te schorten.
 11. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dient de opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk aan Vinkt Webdesign kenbaar te maken, op straffe van verval van het recht op betwisting. Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 12. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Vinkt Webdesign en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Vinkt Webdesign onmiddellijk opeisbaar.

 1. Vinkt Webdesign en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, het personeel van Vinkt Webdesign daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Vinkt Webdesign geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Vinkt Webdesign zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen vergoeding onder de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft. Indien de overeenkomst een langere looptijd dan 6 maanden heeft, dan zal de aansprakelijkheid verder zijn beperkt tot het bedrag dat over de laatste 6 maanden direct voorafgaande aan de schade door Vinkt Webdesign aan opdrachtgever werd gefactureerd.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Vinkt Webdesign niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt – direct of indirect – als gevolg van dataverlies op welke wijze dan ook. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en voldoende vaak maken van back-ups en het veilig opslaan daarvan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Vinkt Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de geleverde producten of diensten en werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na (op)levering van de betreffende werkzaamheden, diensten of producten schriftelijk te worden gemeld aan Webdesign Rotterdam.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Vinkt Webdesign de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Vinkt Webdesign slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
 5. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Vinkt Webdesign heeft het recht om haar systemen, inclusief de door haar geleverde diensten, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Vinkt Webdesign zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten werkuren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Vinkt Webdesign is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Vinkt Webdesign heeft het recht om haar systemen, inclusief de door haar geleverde diensten, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Vinkt Webdesign zich inspannen om opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Vinkt Webdesign is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. Vinkt Webdesign zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de door haar geleverde diensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. Onder overmacht wordt mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Vinkt Webdesign beschikbaar is, en waar de levering van de diensten van afhankelijk is, maar waarover Vinkt Webdesign geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Vinkt Webdesign geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of diensten van Vinkt Webdesign die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Vinkt Webdesign, die Vinkt Webdesign niet kon voorzien en waar Vinkt Webdesign diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 5. Elk der partijen heeft het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, indien een overmacht situatie langer dan 30 dagen duurt en zonder dat hij tot enige schadevergoeding jegens de andere partij gehouden is. Indien Vinkt Webdesign de overeenkomst op grond van deze bepaling ontbindt, is Vinkt Webdesign gerechtigd de reeds uitgevoerde werkzaamheden aan Opdrachtgever te factureren.

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Door de opdrachtgever en aan Vinkt Webdesign verstrekte (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de wet, de toepasselijke gedragscode(s) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 3. Door Vinkt Webdesign verzamelde en verwerkte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van een tussen Vinkt Webdesign en de opdrachtgever gesloten overeenkomst of indien Vinkt Webdesign volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is om vertrouwelijke informatie aan een derde (instantie) te verstrekken en Vinkt Webdesign zich daarbij niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, in welk geval Vinkt Webdesign niet verplicht is tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens de opdrachtgever.

 1. Vinkt Webdesign behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, ongeacht of voor het uitvoeren van de werkzaamheden of het tot stand brengen van het werk een vergoeding werd betaald door de opdrachtgever.
 2. Alle door Vinkt Webdesign verstrekte stukken, zoals afbeeldingen, digitale bestanden en adviezen, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Vinkt Webdesign worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Vinkt Webdesign behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vinkt Webdesign is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vinkt Webdesign.

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Vinkt Webdesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de voorgenomen wijziging in werking treedt. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

 1. Op alle door Vinkt Webdesign gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Vinkt Webdesign, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Vinkt Webdesign met de opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Scroll naar top

Afspraak maken bij jou thuis of op kantoor? Maak vandaag nog een gratis afspraak!